Algemeen

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. DAG behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing. Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan DAG of haar licentiegevers.

Het is verboden om de informatie die DAG via de website beschikbaar stelt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DAG, al dan niet gebundeld met eigen diensten te Verspreiden.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan DAG er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan DAG instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. DAG sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van DAG.
DAG is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt DAG zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. DAG is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die DAG, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
Onverminderd haar overige rechten behoudt DAG zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens DAG of derden.